Your Cart 
 
Gebiedsgericht Voorraadbeleid van Woningcorporaties

List Price: $33.00

Add to Cart

Continue Shopping

About the author:
Arne van Overmeeren werd geboren op 19 juni 1978 in Bussum. Na zijn VWO diploma behaald te hebben aan het Sint -Vituscollege te Bussum, begon hij in 1996 aan de studie Bouwkunde aan de TU Delft. In zijn studententijd was hij zowel bestuurslid van de Delfstche Studenten Bond als bestuurslid van de ABo (algemene bewonersorganisatie). Begin 2005 studeerde hij bij de afdeling Real Estate & Housing af op het onderwerp 'Nevenactiviteiten van Woningcorporaties'.
Arne startte zijn loopbaan als beleidsmedewerker bij Woondrecht waar hij meewerkte aan het in kaart brengen van het woningbezit. Vervolgens was hij als adviseur bij Damen Consultants betrokken bij de inspectie van verpleeg- en verzorgingshuizen en bij de inventarisatie van woningcomplexen voor woningcorporatie SWH uit Den Bosch.
In 2006 kwam Arne in dienst van het Onderzoeksinstituut OTB waar hij een jaar lang onderzoek deed naar Visitatie van Woningcorporaties. In 2007 startte hij met zijn promotieonderzoek bij de faculteit Bouwkunde. Naast dit onderzoek gaf Arne les in het vak Programma & Haalbaarheid, was hij enkele maanden gedetacheerd als beleidsmedewerker bij woningcorporatie SWW, schreef hij een advies over deelname aan Aedex voor woningcorporatie Woonplus Schiedam en nam hij deel aan het SEVexperiment "buurtgerichte corporaties". Ook was Arne in deze periode Penningmeester van de studie- en praktijkvereniging FORUM voor Volkshuisvesting.
In 2012 kwam Arne in dienst van de Hogeschool Utrecht. Als hogeschooldocent was hij verantwoordelijk voor het opzetten en organiseren van twee semesters van de opleiding Bouwtechnische Bedrijfskunde, begeleidde hij afstudeerders en gaf hij les in de vakken Vastgoedbeheer, Huisvestingsmanagement, Stedelijke Vernieuwing en Onderzoeksvaardigheden. Sinds december 2013 is Arne ook coördinator van de periode Projectontwikkeling van de Master of Urban & Area Management (MUAD).

Gebiedsgericht Voorraadbeleid van Woningcorporaties
 

Een analyse van planningsbenaderingen in Vogelaarwijken

Authored by Arne van Overmeeren

Nummer 4/2014 van Architecture and the Built Environment gaat over gebiedsgericht voorraadbeleid van woningcorporaties, over hoe woningcorporaties komen tot samenhangende voornemens ten aanzien van de woningvoorraad in wijken en buurten en welke planningsbenaderingen ze hierbij gebruiken.

Woningcorporaties hebben zich sinds hun verzelfstandiging in de jaren negentig van de vorige eeuw ontwikkeld tot maatschappelijke ondernemingen die zich inzetten op een breed werkterrein. Deze verandering zorgt voor een toegenomen complexiteit van de besluitvorming over de woningvoorraad van de corporaties. Het voorraadbeleid van woningcorporaties is veranderd van een beleid dat vooral gericht is op de fysieke pijler (woningen), op de primaire doelgroep en op de eigen portefeuille, naar een gebiedsgericht (voorraad)beleid dat zich kenmerkt door de samenwerking met andere partijen, de verbreding naar sociale en economische activiteiten en een (beleids)onderscheid tussen verschillende gebieden. De traditionele modellen voor strategisch voorraadbeleid zijn vaak niet aangepast aan deze ontwikkeling. Deze modellen houden onvoldoende rekening met gebiedskenmerken, waardoor de voorgestelde maatregelen niet vanzelfsprekend aansluiten op de gebiedsspecifieke problemen. Daarnaast is het beleid lastig uit te voeren, omdat de topdown-benadering van de modellen de werkelijkheid veronachtzaamt waarin meerdere, wederzijds afhankelijke actoren nodig zijn om beleid ten aanzien van de woningvoorraad te laten slagen.

In dit proefschrift is daarom onderzocht welke planningsbenaderingen woningcorporaties hanteren bij het formuleren van gebiedsgericht voorraadbeleid in Vogelaarwijken.


Publication Date:
2014-01-17
ISBN/EAN13:
9461862733 / 9789461862730
Page Count:
264
Binding Type:
US Trade Paper
Trim Size:
7.44" x 9.69"
Language:
Dutch; Flemish
Color:
Full Color
Related Categories:
Architecture / General
Site Help Order Help Policies Contact